// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Absagen/Verlegungen wegen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus