// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Esch City Tourist Office

Place de l`Hotel de Ville
L´4138 Esch-sur-Alzette